STANOVY

Občanského sdružení

 

SAM Napajedla

 

 

(dle Sb. Zákonů č. 83/1990)

 

 

 

čl. I.

Název a sídlo

 

1.      Název sdružení je: SAM Napajedla  (dále jen „sdružení“)

 

2.      Sídlem sdružení je: Nábřeží 1350, 763 61 Napajedla

 

 

čl. II.

Cíl činnosti

 

1.      SAM Napajedla je sdružením dobrovolných pracovníků s dětmi a mládeží v oblasti křesťanské výchovy a organizace volného času s křesťanským zaměřením.

 

2.      Sdružení organizuje setkávání dětí a mládeže, víkendové akce, výlety, letní tábory.

 

3.      Cíle sdružení:

·        seznamovat mladou generaci se zásadami křesťanské etiky

·        prohlubovat vztah ke kulturním hodnotám a k přírodě

·        péče o duchovní složku lidské osobnosti

·        primární prevence sociálně patologických jevů

·        přivádět mladé lidi ke smysluplnému využívání volného času

·        komunikace, respektování zásad, úcta, čestnost, tolerance

·        vzájemné setkávání lidí věřících i lidí bez vyznání

·        propagování myšlenky „život bez drog“

 

4.      Sdružení nabízí mladým lidem prostor ke scházení, zapojování se do různých aktivit a příležitost najít si nové přátele. Z toho vychází i myšlenka názvu sdružení:

SAM Napajedla – sdružení aktivit mladých Napajedla.

 

čl. III.

Členství ve sdružení

 

1.      Členem sdružení může být každá fyzická osoba, která dosáhla nejméně 15 let a má v úmyslu aktivně podporovat a naplňovat cíle sdružení v rámci jeho poslání. Členství ve sdružení vzniká na základě schválení písemné přihlášky valnou hromadou. Pro přijetí musí být více než polovina hlasů přítomných členů sdružení. Sdružení vede evidenci členů.

 

2.      Člen sdružení má právo:

·        být včas informován o konání členské schůze

·        zúčastnit se členské schůze (při hlasování má každý člen jeden hlas)

·        být volen do orgánů sdružení

·        vyjadřovat se k činnosti sdružení a jeho orgánům

·        podávat návrhy a klást otázky

·        být informován o činnosti sdružení a podílet se na ní

·        kdykoliv ze sdružení vystoupit

 

3.      Člen sdružení má povinnost:

·        dodržovat stanovy

·        plnit usnesení valné hromady a rady sdružení

·        ve stanovené výši finančně přispívat na činnost sdružení

·        aktivně hájit zájmy sdružení

·        dodržovat vnitřní řád a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy sdružení

 

4.      Sdružení je oprávněno svého člena vyloučit, pokud jeho činnost bude v rozporu se stanovami a vnitřním řádem.

 

5.      Členství ve sdružení zaniká:

·        vystoupením - předáním písemného oznámení o vystoupení předsedovi sdružení

·        vyloučením - o vyloučení rozhoduje rada sdružení

·        úmrtím člena

·        zánikem sdružení

 

 

čl. IV.

Organizační uspořádání

 

1.      Orgány občanského sdružení:

·        valná hromada

·        rada sdružení

·        předseda

 

2.      Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení a tvoří ji všichni členové sdružení. Valnou hromadu svolává nejméně jednou ročně předseda sdružení. Valná hromada se také sejde, požádá-li o to nejméně jedna třetina členů sdružení, nebo nejméně polovina členů rady, a to nejpozději do čtrnácti dnů od doručení pozvánky. Jednání valné hromady je neveřejné. Rozhodnutí schůze se přijímá hlasováním. Rozhodnutí je přijato, pokud je pro návrh nadpoloviční většina všech přítomných členů. Valná hromada je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů sdružení. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Jednání valné hromady řídí předseda schůze, který je volen valnou hromadou. Zápis z jednání podepisuje předseda schůze a dva ověřovatelé.

 

3.      Valná hromada má následující pravomoci:

·        rozhoduje o členství ve sdružení a volí radu sdružení

·        schvaluje výroční zprávy o činnosti a o hospodaření

·        navrhuje změny stanov sdružení

·        stanovuje členské příspěvky

 

4.      Rada sdružení je výkonným orgánem valné hromady. Má nejméně tři členy, kteří již dosáhli 18 let. Rada sdružení řídí sdružení mezi jednáními valné hromady. Členové rady jsou voleni na valné hromadě prostou většinou všech přítomných členů na dobu dvou let. Rada sdružení se schází podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce a svolává ji předseda. Z jednání je pořizován zápis. V období mezi jednáními svolá schůzi valné hromady předseda na požádání kteréhokoliv člena.

 

5.      Rada sdružení má následující pravomoci:

·        řídí činnost sdružení v období mezi valnými hromadami

·        zodpovídá se valné hromadě na členské schůzi za hospodaření sdružení

·        provádí změny stanov sdružení

·        připravuje jednání členské schůze

·        volí ze svého středu předsedu a kontroluje jeho činnost

 

 

čl. V.

Jednání jménem sdružení

 

1.      Jménem sdružení jedná předseda.

 

2.      Předseda může písemně pověřit jiného člena sdružení, aby za toto sdružení jednal, a to v rozsahu, který předseda v pověření určí.

 

 

čl. VI.

Hospodaření sdružení

 

1.      Sdružení hospodaří neziskovým způsobem. Majetek sdružení vzniká z příspěvků členů, grantů, dotací, darů a vlastí činnosti.

2.      Koncepci hospodaření sdružení schvaluje valná hromada.

3.      Zprávu o výsledku hospodaření předkládá valné hromadě rada sdružení.

čl. VII.

Zánik sdružení

 

1.      Sdružení zaniká:

·        dobrovolným rozpuštěním, nebo sloučením s jiným sdružením s podobným zaměřením

·        zaniká-li dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání

 

O rozpuštění, sloučením s jiným subjektem, nebo zániku sdružení rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou přítomných členů.

 

 

čl. VIII

Doplňující údaje

 

Podle zákona § 6 zákona č. 83/90 Sb. o sdružování občanů, ve znění zákona č. 300/90 Sb., zákona č. 513/91 Sb. a zákona č. 68/93 Sb. předložil přípravný výbor návrh na registraci občanského sdružení ve složení:

 Soňa Kropáčová

 Lukáš Cívela

 František Nepor

 Pavel Hána

 Aleš Holeček

 Martin Laga

 

 čl. IX.

Závěrečná ustanovení

 

Tyto stanovy byly schváleny přípravným výborem dne 19. duben 2009 v Napajedlích.


 

Poslední  aktualizace:

6.7.2019